Mercedarian digital library

Mercedarian digital library
Puig Ms-17 DEMPERE, Necrologio mercedario, VI, Q-R

Dempere Anselmo, Necrologio Mercedario, t. 6, Q-R

El Puig, Biblioteca Mercedaria de la Provincia de Aragón, ms. 17

Saec. XVIII; codex autographus A. Dempere, et compluribus manibus exaratus; chart.; SPA; mm 320x225; ff. 324.

Inc.: Quintanilla — el P.M. Jorque de — nace en Andalucia, en … .